Đóng

31/07/2017

Action URL cho phép điện thoại IP Phone tương tác trực tiếp với các ứng dụng web server bằng việc gửi yêu cầu HTTP GET. Bạn có thể chỉ định một URL kích hoạt một yêu cầu GET khi một sự kiện được chỉ định xảy ra. Trên IPPhone cung cấp một số biến để sử dụng với URL tương ứng, ActionURL chỉ có thể được kích hoạt bởi các sự kiện được xác định trước (ví dụ: log on).

Thông tin tham khảo: https://wiki.freepbx.org/display/PHON/Supported+Action+URLs

Một yêu cầu HTTP GET có thể chứa tên biến và giá trị biến, cách nhau bởi dấu “=”. Mỗi giá trị biến bắt đầu bằng $ trong phần truy vấn của URL. Ví dụ: http://domain/test.php?num=$remote. Tên biến có thể được tùy chỉnh bởi người dùng, trong khi giá trị biến được xác định trước.

Thông tin tham khảo: https://wiki.freepbx.org/display/PHON/Action+URL+Variables

Áp dụng thực tế, mình sẽ cấu hình tính năng ActionURL trên điện thoại Grandstream GXP 1610, hiển thị thông tin các cuộc gọi vào, gọi ra trên 1 web server. Cụ thể như sau:

hhhhh

 

Thông tin URL được ghi vào điện thoại: domain/actionurl/call.php?phoneip=$remote

Hướng Dẫn Sử Dụng Related
Cuộc gọi tư vấn miễn phí